Klagomålshantering

Rutiner för klagomålshantering på 
Teaterförskolan Duvungarna

Om Du som förälder har klagomål på Teaterförskolan Duvungarnas verksamhet används nedanstående arbetsgång.

På förskolan vill vi uppmuntra till att synpunkter/klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den det berör.

Om Du efter kontakt med pedagogerna på avdelningen fortfarande har klagomål, ta då kontakt med Britt-Marie Blomkvist, förskolechef. Detta kan Du givetvis också göra om du av någon anledning inte personligen vill kontakta den problemet berör.

Förskolechef tar emot ditt klagomål. Därefter kontaktar förskolechefen berörd personal för att få deras yttrande i sakfrågan.

Uppföljning görs snarast och senast inom en vecka.

Behövs ytterligare hantering av ärendet, sammankallas till möte mellan dem som ärendet berör.

Samtliga samtal dokumenteras.??

Om du inte känner dig lyssnad på och vill gå vidare med frågan kan du ta kontakt med Skol-och fritidsnämnden i Helsingborg, telefon: +46 42 10 50 00.