Likabehandlingsplan 2017/plan mot kränkande behandling

Vision Vad är vår policy?
På Teaterförskolan Duvungarna ska alla barn och vuxna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin egenart. Förskoleverksamheten skall vara en miljö som är fri från förekomst av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Varken barn eller vuxna ska behöva vara rädda eller känna obehag över att gå till förskolan Vi vill i denna plan informera om hur vi aktivt arbetar med frågor som rör diskriminering, trakasserier och annan kränkande särbehandling. Denna plan ska vara känd av alla, barn, personal och föräldrar för att vi tillsammans ska kunna förebygga/minska uppkomsten av kränkningar och trakasserier.
Förskolans mål Vad vill vi? ? På våra förskolor ska det vara en god arbetsmiljö för barn, pedagoger och övrig personal. Alla ska känna sig trygga ? Att genom att vara goda förebilder och arbeta aktivt med värdegrundsarbete, skapa en trygg och utvecklande miljö för barnen ? Alla ska vara en del av gemenskapen på förskolorna ? Vi ska på alla sätt motarbeta att någon diskrimineras, mobbas, trakasseras eller kränks ? Vi ska alla kunna ta tillvara människors olikheter och allas lika värde Kartläggning • Genom intervjuer och samtal görs barnen delaktiga • Vårdnadshavare deltar genom samtal och enkäter • Observationer av barnen görs av förskolans pedagoger. • Genomgång av rutiner och regler gör vi regelbundet på arbetsplats träffar samt arbetslags planeringar. • Vi tillgodoser barn med särskilda behov med de resurser som krävs • Vi har pedagogiska diskussioner, på enheterna och i våra arbetslag. • Vi är förtrogna med barnkonventionen, och arbetar utifrån barnens rättigheter. Lagar och styrdokument Diskrimineringslag (2008:567) 1§ Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Förordning 2006:1083 Om barns och elevers delaktagande i arbetet med enlikabehandlingsplan. Lpfö 98 reviderad 2010 ”Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs. Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individensvälbefinnande och utveckling. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, eller annan trosuppfattning. Sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller annan kränkande behandling. Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Barns behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra ska stödjas. Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i förskolan, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund”
Definitioner Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn omfattar diskrimineringsgrunderna Etnicitet (etnisk tillhörighet)- att bli annorlunda eller orättvist behandlad på grund av sin hudfärg, sitt etniska eller nationella ursprung eller språk. Religion eller annan trosuppfattning- att bli annorlunda eller orättvist behandlad på grund av sin religion eller trosuppfattning. Funktionshinder – att bli annorlunda eller orättvist behandlad för att man har varaktiga begränsningar i sin fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga förmåga. Kön – att bli annorlunda eller orättvisst behandlad på grund av sin könstillhörighet. Könsidentitet och könsuttryck – Att bli annorlunda eller orättvist behandlad på grund av hur man uppfattar sitt kön eller hur man uttrycker eller uppfattar sig i relation till kön, dvs. hur man beter sig eller hur man ser ut kopplat till sitt kön. Sexuell läggning – att bli annorlunda eller orättvist behandlad på grund av att man är homosexuell, bisexuell eller heterosexuell Ålder – att bli annorlunda eller orättvist behandlad på grund av sin ålder, dvs. sin uppnådda levnadslängd. Direkt diskriminering – När barn missgynnas genom särbehandling på grund av någon av diskrimineringsgrunderna. Indirekt diskriminering – När barn missgynnas genom till synes neutrala ordningsregler men som i praktiken särskilt missgynnar ett barn utifrån diskrimineringsgrunderna. Repressalier Personalen får inte utsätta ett barn för straff eller annan form av negativ behandling på grund av att barnet eller vårdnadshavaren har anmält förskolan för diskriminering eller påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling. Detta gäller även när ett barn, exempelvis som vittne, medverkat i en utredning som rör diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.
Trakasserier – ett uppträdande som kränker ett barns värdighet och som har koppling till någon av ovan nämnda diskrimineringsgrunder. Både personal och barn kan göra sig skyldiga till trakasserier. Det är trakasserier även när ett barn kränks på grund av en förälders eller syskons sexuella läggning, funktionshinder mm. Kränkande behandling Ett uppträdande som kränker ett barns värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Kränkande behandling är en subjektiv bedömning. Det är inte handlingen i sig som är kränkande utan om en handling upplevs som kränkande av den som utsätts för den. Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck. De kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Kränkningar kan utföras av och drabba såväl barn som vuxna. Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker ett barns värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan vara: • Fysiska (slag och knuffar) • Verbala (hot, svordomar, öknamn, ryktesspridning, förlöjligande) • Psykiska (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer, ryktesspridning) • Texter och bilder (teckningar, lappar, fotografier och meddelande på olika sätt) Mobbning Mobbning är en form av kränkande behandling som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. Åtgärder Hur ska vi nå målen? Konkret innebär det att: - Respektera och lyssna på varandras åsikter och tankar - Uppmuntra barnen att hjälpa,samtala och lyssna på varandra - Ge trygghet och självkänsla - Vi uppmuntrar mångfald och nya tankesätt - Genom sagor, högläsning, teater och sagor arbetar vi med värdegrundfrågor tillsammans med barnen. - Vi arbetar med konflikthantering där barnen med pedagogernas hjälp kommer fram till lösningar - Vi är uppmärksamma, lyhörda och delaktiga i barnens aktiviter. - Pedagoger och barn diskuterar vilka regler som ska gälla på avdelningen och skriver och ritar ner dessa. - Alla barn ska känna sig sedda och delaktiga i gruppen. - Sammarbete med föräldrarna vad gäller fostran, regler och förhållningsätt. - Kontinuerligt diskutera och utveckla värdegrund/likabehandlingsfrågorna i arbetslagen - Varje barn ska känna att det finns någon vuxen som lyssnar, samtalar och hjälper.
Åtgärder på förskolan Personal, barn och föräldrar informeras om förskolans diskriminerings och kränkande behandlingsplan. Ansvarig: avdelning. Nyanställd personal informeras. Ansvarig: avdelning Personalen på förskolan tar varje läsår upp diskriminerings och kränkande behandlingsplanen till diskussion. Ansvarig: Förskolechef Verksamheten ska utformas i överenstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar där ingen diskriminering eller mobbning får förekomma. Vi sätter tydliga gränser för negativt beteende. Vi arbetar för att ha en trygg och inspirerande miljö för barnen både inne och ute. Vi har samma regler för alla barn. Vid akuta situationer agerar vi följande: 1. All personal på förskolan ingriper omedelbart vid kännedom om att ett barn blir utsatt för trakasserier eller kränkande behandling av något annat barn eller av vuxen. 2. Berörd personal har samtal med de inblandade och utreder vad som skett snarast möjligt. Vårdnadhavare informeras alltid. 3. Vid upprepning kontaktas vårdnadhavare till barnen för samtal. Förskolechef underrättas. 4. Utredningen dokumenteras och observationer genomförs. Reflektion – hur blev det? Kunde vi gjort på något annat sätt? Hur går vi vidare? Uppföljning och utvärdering Hur mäter vi resultatet? ? Likabehandlingsplanen ska upprättas, följas upp och utvärderas varje år. Det är förskolechefens ansvar att den upprättas och att den efterföljs och utvärderas. ? Barnens delaktighet genom intervjuer/samtal är en förutsättning för att planen ska bli effektiv. ? Positiva och glada barn är också ett mätinstrument för resultat. ? Det är viktigt att även engagera/involvera föräldrarna i arbetet med likabehandlingsplanen. Nöjda positiva föräldrar och barn ger ett bra samarbete. Information om innehållet Vår likabehandlingsplan presenteras vid våra inskolningar, samt vid föräldramöten. Den finns också vid varje avdelnings anslagstavla. Informationen går ut på vår hemsida. Vi uppmanar föräldrar att lämna synpunkter samt frågor på likabehandlingsplanen.